Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Структура статті

-   УДК.

-   Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).

-   Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання (мовою статті, українською та англійською мовами),унікальний номер ORCID за наявності (у Вас є можливість зареєструватися ORCID за посиланням https://orcid/register).

-   Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (мовою статті, українською та англійською мовами).

Англійською мовою подається розширена анотація обсягом 1800-2000 знаків. Текст англійською мовою повинен бути ретельно відредагований і завірений бюро -переклад чи міжнародним відділом або особою, яка має на це дозвіл.

-   Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (мовою статті, українською та англійською мовами) до 2-х рядків.

-   Основна частина статті повинна містити такі елементи:

вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, наукова та практична цінність результатів, висновки.

Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Складання бібліографічних посилань повинно відповідати  ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Бібліографічні посилання повторюються також за допомогою транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

Якщо стаття подається російською або польською мовою, то назва статті, автори, анотація і ключові слова подаються крім мови статті  українською та англійською мовами.

Назви структурних елементів основної частини друкуються по середині сторінки і виділяються напівжирним шрифтом

 

Правила оформлення статті

1. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

2. Розмір аркушу: 148х210 (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.

3. Пропонуються такі розміри шрифтів:

- “Times New Roman”.

- для УДК -  10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

- для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

- для анотації – 10 кегель, напівжирний;

         анотація мовою статті – до 5-ти рядків через один інтервал;

         анотація англійською мовою – розширена до 0,5-сторінки, через один інтервал;

- для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

- для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- між заголовками в основному тексті та текстом віддаль в один інтервал;

- для переліку джерел (через один інтервал , слово «Перелік» не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

4. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

5. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

6. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)

7. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Micrsoft Equation») нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.

8. Рисунок слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається чорно-білому зображенні. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру шрифт 9 кегель, наприклад:

 

Рис. 1. Схема розміщення…

9. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці розміщується по середині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, зазначається: «продовження табл. 1»

У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

10. Між рядками з вказаним індексом УДК, назвою статті, прізвищем автора (ів), анотацією, ключовими словами та текстом статті – віддаль повинна бути в один інтервал.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.