Анонси

 • Вимоги та оголошення

  2020-07-05

  Шановні колеги, науковці, працівники проектних і виробничих організацій, здобувачі вищої освіти в галузі будівництва!

  Запрошуємо Вас взяти участь у формуванні і виданні збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (випуск 42),
  для чого необхідно подати до редколегії статті до 20 листопада 2022 р. з дотриманням наведених нижче правил їх оформлення.

  Випуск збірника заплановано до 20 грудня 2022 р.

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

   

  Тематика статей

  В збірнику передбачається публікація статей за тематикою спеціальності 192-«Будівництво та цивільна інженерія».

  В збірнику передбачаються такі розділи:

  • Ресурсоекономні матеріали, їх властивості та сучасні технології виготовлення.
  • Дослідження, проектування та запровадження ефективних конструкцій, будівель та споруд.
  • Особливості матеріалів та проектування конструкцій для зведення захисних споруд цивільного захисту та фортифікаційних споруд.
  • Основи та фундаменти.
  • Будівельна механіка.
  • Технологія та організація будівельного виробництва.
  • Інженерні споруди систем водопостачання та водовідведення.
  • Технічний стан, реконструкція та відновлення будівель і споруд.

  Статті повинні мати наукову і практичну цінність та новизну, містити в собі постановку задач (проблем), описання основних результатів досліджень та висновків, а також рекомендації щодо їх використання в будівельній практиці.

   

  Мови статей.

  Статті в збірнику друкуються змішаними мовами: українською, англійською та польською.

   

  Структура статті

  • УДК. ХХХХХХХ
  • Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).
  • Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання (мовою статті, українською та англійською мовами), унікальний номер ORCID за наявності (у Вас є можливість зареєструватися в ORCID за посиланням https://orcid/register).
  • Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (мовою статті, українською та англійською мовами).

  Англійською мовою подається розширена анотація обсягом 1800-2000 знаків. Текст англійською мовою повинен бути ретельно відредагований. Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (мовою статті, українською та англійською мовами) до 2-х рядків.

  • Основна частина статті повинна містити такі елементи:

  вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, висновки та рекомендації.

  Бібліографічні посилання подаються в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Складання бібліографічних посилань повинно відповідати  ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  Бібліографічні посилання повторюються також за допомогою транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

  Якщо стаття подається польською мовою, то назва статті, автори, анотація і ключові слова подаються крім мови статті українською та англійською мовами.

  Правила оформлення статей

  1. 1. В збірник приймаються статті обсягом 6 - 8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.
  2. Розмір аркушу: 148×210 мм (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться. Назви структурних елементів основної частини статті (розділів) друкуються по середині сторінки і виділяються напівжирним шрифтом

   

  1. Пропонуються такі розміри шрифтів:

  - “Times New Roman”.

  - для УДК -  10 кегель, великі літери, напівжирний;

  - для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

  - для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

  - для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

  - для анотації – 10 кегель, напівжирний;

           анотація мовою статті – до 5-ти рядків через один інтервал;

     анотація англійською мовою – розширена до 0,5-сторінки, через один інтервал;

  - для заголовків підрозділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

  - для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

  - для бібліографічних посилань  – 9 кегель, нормальний.

  - між заголовками в основному тексті та текстом віддаль в один інтервал;

  1. 4. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.
  2. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.
  3. УДК, прізвище (а) автора(ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)
  4. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Microsoft Equation»), нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.
  5. Рисунки слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається в чорно-білому зображенні. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру.
  6. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці по середині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, зазначається: «Продовження табл. 1»

  У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

  1. Між рядками з вказаним індексом УДК, назвою статті, прізвищем автора (ів), анотацією, ключовими словами та текстом статті – віддаль повинна бути в один інтервал.

   

  Порядок представлення матеріалів в редколегію

  Текст статей подається в редколегію в електронному вигляді до
   20 листопада 2022 р. на адресу  kaf-pcbis@nuwm.edu.ua (назва файлу  - прізвище автора) та для реєстрації DOI на веб-сторінку bud.nuwm.edu.ua

   

   

               До матеріалів статті додаються (на паперових або скановані на магнітних носіях):

  • авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, домашня та робоча адреси, телефони);
  • рішення кафедри (лабораторії) про доцільність публікації;
  • рецензія одного із членів редколегії або провідного вченого за науковим спрямуванням статті (редколегія може призначити додаткового рецензента);
  • довідка про наявність запозичень (про оригінальність);
  • копію квитанції про відшкодування витрат на видання збірника.

   

  Для відшкодування витрат на видання збірника автори вносять кошти за статтю обсягом до 8 сторінок в розмірі 450 гривень. Якщо стаття перевищує вказаний обсяг, необхідно розмір відшкодування збільшити на 50 гривень за кожну сторінку. Кошти перераховуються за реквізитом:  
  Північно-Західне територіальне відділення Академії будівництва України,
  АТ Альфа – банк, UA 173003460000026002022627801, Код 22582706 з позначкою «для здійснення статутної діяльності» (кошти можуть перераховувати юридичні або фізичні особи).

   

  В кінці статті вказується посилання на електронну адресу автора або веб-сторінку, якщо така існує.

   

                                                    Редколегія

   

   

  Контактні телефони

  Бабич Євгеній Михайлович - (050) 142-25-04

  Філіпчук Сергій Вікторович – (068) 226-00-38

  Прохонюк Людмила Станіславівна (096) 294-32-81

  E- mail:  kaf-pcbis@nuwm.edu.ua

  Поштова адреса: 33028, м. Рівне,

   вул. Соборна, 11, НУВГП

  (кафедра промислового, цивільного будівництва
  та інженерних споруд).

   

   

  Примітка: Випуск збірника № 41 відбувся в запланований час до
  25 липня 2022 р. і надісланий всім авторам статей (представлення статей відбувалося до 25 червня).

  Читати більше про Вимоги та оголошення