Анонси

 • Вимоги та оголошення

  2020-07-05

  Шановні колеги, науковці, працівники проектних і виробничих
  організацій, здобувачі вищої освіти в галузі будівництва!
  Запрошуємо Вас взяти участь у формуванні і виданні збірника наукових
  праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (випуск
  41), для чого необхідно подати до редколегії статті до 15 червня 2022 р. з
  дотриманням наведених правил їх оформлення.

  Випуск збірника заплановано в липні 2022 р.

  Вимоги

  до змісту і оформлення статей, що подаються для опублікування в збірнику наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”

  Збірник наукових праць зареєстрований Міністерством юстиції України

  (свідоцтво Серія КВ № 23958-13798Р від 21.05.2019 р.), включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2017 №1714)

  та має міжнародну реєстрацію ISSN 2218-1873

  веб-сторінка  bud.nuwm.edu.ua

   

  ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ СТАТЕЙ

   

  Тематика статей

  В збірнику передбачається публікація статей за тематикою спеціальності 192-«Будівництво та цивільна інженерія».

   

  В збірнику містяться такі розділи:

  • Ресурсоекономні матеріали, їх властивості та сучасні технології виготовлення.
  • Дослідження, проектування та запровадження ефективних конструкцій, будівель та споруд.
  • Особливості матеріалів та проектування конструкцій для зведення будівель цивільного захисту та фортифікаційних споруд
  • Основи та фундаменти.
  • Будівельна механіка.
  • Технологія та організація будівельного виробництва.
  • Інженерні споруди систем водопостачання та водовідведення.
  • Технічний стан, реконструкція та відновлення будівель і споруд.

  Статті повинні мати наукову і практичну цінність та новизну, містити в собі постановку задач (проблем), описання основних результатів досліджень та висновків, а також рекомендації щодо їх використання в будівельній практиці.

   

  Мови статей.

  Статті в збірнику друкуються змішаними мовами: українською, англійською та польською.

   

  Структура статті

  • УДК. ХХХХХХХ
  • Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).
  • Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання (мовою статті, українською та англійською мовами), унікальний номер ORCID за наявності (у Вас є можливість зареєструватися в ORCID за посиланням https://orcid/register).
  • Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (мовою статті, українською та англійською мовами).

  Англійською мовою подається розширена анотація обсягом 1800-2000 знаків. Текст англійською мовою повинен бути ретельно відредагований. Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (мовою статті, українською та англійською мовами) до 2-х рядків.

  • Основна частина статті повинна містити такі елементи:

  вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, висновки та рекомендації.

  Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Складання бібліографічних посилань повинно відповідати  ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

  Бібліографічні посилання повторюються також за допомогою транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

  Якщо стаття подається польською мовою, то назва статті, автори, анотація і ключові слова подаються крім мови статті українською та англійською мовами.

  Назви структурних елементів основної частини друкуються по середині сторінки і виділяються напівжирним шрифтом

  Правила оформлення статей

  1. В збірник приймаються статті обсягом 6 - 8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.
  2. Розмір аркушу: 148×210 (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.
  3. Пропонуються такі розміри шрифтів:

  - “Times New Roman”.

  - для УДК -  10 кегель, великі літери, напівжирний;

  - для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

  - для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

  - для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

  - для анотації – 10 кегель, напівжирний;

           анотація мовою статті – до 5-ти рядків через один інтервал;

           анотація англійською мовою – розширена до 0,5-сторінки, через один інтервал;

  - для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

  - для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

  - для списку використаних джерел  – 9 кегель, нормальний.

  - між заголовками в основному тексті та текстом віддаль в один інтервал;

  1. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.
  2. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.
  3. УДК, прізвище (а) автора(ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)
  4. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Microsoft Equation»), нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.
  5. Рисунок слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається в чорно-білому зображенні. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру.
  6. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці по середині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, зазначається: «Продовження табл. 1»

  У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

  1. Між рядками з вказаним індексом УДК, назвою статті, прізвищем автора (ів), анотацією, ключовими словами та текстом статті – віддаль повинна бути в один інтервал.

   

  Порядок представлення матеріалів в редколегію

  Текст статей подається в редколегію в електронному вигляді до 30 квітня 2021 р. на адресу  kaf-pcbis@nuwm.edu.ua , назва файлу  - прізвище автора.

               До матеріалів статті додаються (на паперових або скановані на магнітних носіях):

  • авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, домашня та робоча адреси, телефони);
  • рішення кафедри (лабораторії) про доцільність публікації;
  • рецензія одного із членів редколегії або провідного вченого за науковим спрямуванням статті (редколегія може призначити додаткового рецензента);
  • довідка про наявність запозичень (про оригінальність);
  • копію квитанції про відшкодування витрат на видання збірника.

   

  Для відшкодування витрат на видання збірника автори вносять кошти за статтю обсягом до 8 сторінок в розмірі 450 гривень. Якщо стаття перевищує вказаний обсяг, необхідно розмір відшкодування збільшити на 50 гривень за кожну сторінку. Кошти перераховуються за реквізитом:  
  Північно-Західне територіальне відділення Академії будівництва України,
  АТ Альфа – банк, UA  173003460000026002022627801, Код  22582706     з позначкою «для здійснення статутної діяльності» (кошти можуть перераховувати юридичні або фізичні особи).

  В кінці статті вказується посилання на електронну адресу автора  або веб-сторінку, якщо така існує.

   

                                                                  Редколегія

   Контактні телефони

  Бабич Євгеній Михайлович -          (050) 142-25-04

  Прохонюк Людмила Станіславівна (096)294-32-81

  E- mail:  kaf-pcbis@nuwm.edu.ua

  Поштова адреса: 33028, м. Рівне,

   вул. Соборна, 11, НУВГП

  (кафедра промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд).

  Читати більше про Вимоги та оголошення