Вимоги та оголошення

2020-07-05

До відома науковців, працівників

проектних та виробничих організацій

 

Шановні колеги!

 

Національний університет водного господарства та природокористування і Північно-Західне територіальне відділення Академії будівництва України оголошують набір статей до збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (випуск 37).

 

Вимоги до оформлення статей додаються (докладно на веб-сторінці  bud.nuwm.edu.ua)

Термін представлення статей – до 30 серпня 2019 р

 

Вимоги

до змісту і оформлення статей, що подаються для опублікування в збірнику наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”

Збірник наукових праць зареєстрований Міністерством юстиції України

(свідоцтво Серія КВ № 23958-13798Р від 21.05.2019 р.), включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2017 №1714)

та має міжнародну реєстрацію ISSN 2218-1873

веб-сторінка  bud.nuwm.edu.ua

 

 

Тематика статей

В збірнику передбачається публікація статей за тематикою спеціальності
192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

В збірнику містяться такі розділи:

 • Ресурсоекономні. матеріали, їх властивості та технології виготовлення.
 • Дослідження, проектування та запровадження ефективних конструкцій, будівель та споруд.
 • Особливості матеріалів та проектування конструкцій для зведення захисних та оборонних споруд.
 • Основи та фундаменти.
 • Будівельна механіка.
 • Технологія та організація будівельного виробництва.
 • Інженерні споруди систем водопостачання та водовідведення.
 • Технічний стан, реконструкція та відновлення будівель і споруд.

 

 

Статті повинні мати наукову і практичну цінність та новизну, містити в собі постановку задач (проблем), описання основних результатів дослідів, та висновків.

Мови статей.

Статті в збірнику друкуються змішаними мовами: українською, англійською, польською та російською.

 

Структура статті

-   УДК.

-   Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).

-   Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання (мовою статті, українською та англійською мовами),унікальний номер ORCID за наявності (у Вас є можливість зареєструватися ORCID за посиланням https://orcid/register).

-   Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (мовою статті, українською та англійською мовами).

Англійською мовою подається розширена анотація обсягом 1800-2000 знаків. Текст англійською мовою повинен бути ретельно відредагований і завірений бюро -переклад чи міжнародним відділом або особою, яка має на це дозвіл.

-   Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (мовою статті, українською та англійською мовами) до 2-х рядків.

-   Основна частина статті повинна містити такі елементи:

вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, наукова та практична цінність результатів, висновки.

Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Складання бібліографічних посилань повинно відповідати  ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Бібліографічні посилання повторюються також за допомогою транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

Якщо стаття подається російською або польською мовою, то назва статті, автори, анотація і ключові слова подаються крім мови статті  українською та англійською мовами.

Назви структурних елементів основної частини друкуються по середині сторінки і виділяються напівжирним шрифтом

 

Правила оформлення статті

1. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

2. Розмір аркушу: 148х210 (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.

3. Пропонуються такі розміри шрифтів:

- “Times New Roman”.

- для УДК -  10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

- для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

- для анотації – 10 кегель, напівжирний;

         анотація мовою статті – до 5-ти рядків через один інтервал;

         анотація англійською мовою – розширена до 0,5-сторінки, через один інтервал;

- для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

- для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- між заголовками в основному тексті та текстом віддаль в один інтервал;

- для переліку джерел (через один інтервал , слово «Перелік» не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

4. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

5. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

6. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)

7. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Micrsoft Equation») нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.

8. Рисунок слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається чорно-білому зображенні. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру шрифт 9 кегель, наприклад:

 

Рис. 1. Схема розміщення…

9. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці розміщується по середині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, зазначається: «продовження табл. 1»

У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

10. Між рядками з вказаним індексом УДК, назвою статті, прізвищем автора (ів), анотацією, ключовими словами та текстом статті – віддаль повинна бути в один інтервал.

 

Порядок представлення матеріалів в редколегію

Текст статей подається в редколегію в електронному вигляді в терміни, які додатково повідомляються на ел. адресу kaf_ingconst@ukr.net - назва файла - прізвище автора.

 

До матеріалів статті додаються:

 1. 1.     авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, домашня та робоча адреси, телефони);
 2. 2.     рішення кафедри (лабораторії) про доцільність публікації;
 3. 3.     рецензія одного із членів редколегії або провідного вченого за науковим спрямуванням статті (редколегія призначає додатково рецензента з числа провідних фахівців).
В кінці статті вказується посилання на ел. адресу автора,  або веб-сторінку, якщо така існує