Анонси

Вимоги та оголошення

2020-07-05

До відома науковців, працівників

проектних та виробничих організацій

 

Шановні колеги!

 

Національний університет водного господарства та природокористування і Північно-Західне територіальне відділення Академії будівництва України оголошують набір статей до збірника наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди» (випуск 37).

 

Вимоги до оформлення статей додаються (докладно на веб-сторінці  bud.nuwm.edu.ua)

Термін представлення статей – до 30 серпня 2019 р

 

Вимоги

до змісту і оформлення статей, що подаються для опублікування в збірнику наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”

Збірник наукових праць зареєстрований Міністерством юстиції України

(свідоцтво Серія КВ № 23958-13798Р від 21.05.2019 р.), включений до Переліку наукових фахових видань України (наказ Міністерства освіти і науки України 28.12.2017 №1714)

та має міжнародну реєстрацію ISSN 2218-1873

веб-сторінка  bud.nuwm.edu.ua

 

 

Тематика статей

В збірнику передбачається публікація статей за тематикою спеціальності
192 «Будівництво та цивільна інженерія».

 

В збірнику містяться такі розділи:

 • Ресурсоекономні. матеріали, їх властивості та технології виготовлення.
 • Дослідження, проектування та запровадження ефективних конструкцій, будівель та споруд.
 • Особливості матеріалів та проектування конструкцій для зведення захисних та оборонних споруд.
 • Основи та фундаменти.
 • Будівельна механіка.
 • Технологія та організація будівельного виробництва.
 • Інженерні споруди систем водопостачання та водовідведення.
 • Технічний стан, реконструкція та відновлення будівель і споруд.

 

 

Статті повинні мати наукову і практичну цінність та новизну, містити в собі постановку задач (проблем), описання основних результатів дослідів, та висновків.

Мови статей.

Статті в збірнику друкуються змішаними мовами: українською, англійською, польською та російською.

 

Структура статті

-   УДК.

-   Назва статті (мовою статті, українською та англійською мовами).

-   Прізвище автора (ів), науковий ступінь вчене звання (мовою статті, українською та англійською мовами),унікальний номер ORCID за наявності (у Вас є можливість зареєструватися ORCID за посиланням https://orcid/register).

-   Анотація повинна містити стисло і чітко сформульовану постановку науково-практичної задачі (завдання) та одержані результати (мовою статті, українською та англійською мовами).

Англійською мовою подається розширена анотація обсягом 1800-2000 знаків. Текст англійською мовою повинен бути ретельно відредагований і завірений бюро -переклад чи міжнародним відділом або особою, яка має на це дозвіл.

-   Ключові слова повинні подаватися окремо, а не словосполученнями (мовою статті, українською та англійською мовами) до 2-х рядків.

-   Основна частина статті повинна містити такі елементи:

вступ, аналіз останніх досліджень, постановка мети і задач досліджень, методика досліджень, результати досліджень, наукова та практична цінність результатів, висновки.

Список використаних джерел подається в порядку згадування їх у тексті за наскрізною нумерацією. Складання бібліографічних посилань повинно відповідати  ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Бібліографічні посилання повторюються також за допомогою транслітерації відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею»

Якщо стаття подається російською або польською мовою, то назва статті, автори, анотація і ключові слова подаються крім мови статті  українською та англійською мовами.

Назви структурних елементів основної частини друкуються по середині сторінки і виділяються напівжирним шрифтом

 

Правила оформлення статті

1. В збірник приймаються статті обсягом 6-8 повних сторінок разом з рисунками, таблицями та списком літератури.

2. Розмір аркушу: 148х210 (А5). Поля: верхнє, ліве, праве – 1,5 см, нижнє – 1,7 см. Нумерація сторінок не ставиться.

3. Пропонуються такі розміри шрифтів:

- “Times New Roman”.

- для УДК -  10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для заголовку – 10 кегель, великі літери, напівжирний;

- для прізвищ авторів – 10 кегель, напівжирний;

- для назви організації і міста – 10 кегель, нормальний;

- для анотації – 10 кегель, напівжирний;

         анотація мовою статті – до 5-ти рядків через один інтервал;

         анотація англійською мовою – розширена до 0,5-сторінки, через один інтервал;

- для заголовків розділів в тексті – 10 кегель, нормальний (з абзацним відступом);

- для основного тексту – 10 кегель, нормальний;

- між заголовками в основному тексті та текстом віддаль в один інтервал;

- для переліку джерел (через один інтервал , слово «Перелік» не друкувати) – 9 кегель, нормальний.

4. Текст друкується через один інтервал і вирівнюється на ширину аркуша.

5. Абзацний відступ від основного тексту – 0,5 см.

6. УДК, прізвище (а) автора (ів), рядки тексту анотації, вирівнюються по ширині сторінки, назва статті – по лівому краю (переноси в назві статті не допускаються.)

7. Формули необхідно друкувати по центру, з можливістю подальшого їх редагування, (редактор формул «Micrsoft Equation») нумерація формул в кінці рядка (по правому краю). Розмір формул такий: основний – 12; крупний індекс –9; дрібний індекс –7; крупний символ – 15; дрібний символ – 12.

8. Рисунок слід розміщувати по середині сторінки, після посилання на нього в тексті у вигляді вставленого об’єкта, подається чорно-білому зображенні. Нумерація і підпис рисунків знаходиться після пояснювальних даних по центру шрифт 9 кегель, наприклад:

 

Рис. 1. Схема розміщення…

9. Слово «Таблиця» ставиться з правого боку над таблицею, а в другому рядку – назва таблиці розміщується по середині. Якщо таблиця продовжується на наступній сторінці, зазначається: «продовження табл. 1»

У кінці заголовків таблиць та рисунків крапки не ставляться.

10. Між рядками з вказаним індексом УДК, назвою статті, прізвищем автора (ів), анотацією, ключовими словами та текстом статті – віддаль повинна бути в один інтервал.

 

Порядок представлення матеріалів в редколегію

Текст статей подається в редколегію в електронному вигляді в терміни, які додатково повідомляються на ел. адресу kaf_ingconst@ukr.net - назва файла - прізвище автора.

 

До матеріалів статті додаються:

 1. 1.     авторська довідка (прізвище, ім’я, по батькові, місце роботи, посада, домашня та робоча адреси, телефони);
 2. 2.     рішення кафедри (лабораторії) про доцільність публікації;
 3. 3.     рецензія одного із членів редколегії або провідного вченого за науковим спрямуванням статті (редколегія призначає додатково рецензента з числа провідних фахівців).
В кінці статті вказується посилання на ел. адресу автора,  або веб-сторінку, якщо така існує Читати більше про Вимоги та оголошення

Поточний номер

№ 43 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##

Збірник присвячений  85 - ти річчю завідувача кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд, доктору технічних наук, професору, Заслуженому працівнику народної освіти України, Кавалеру ордена «За заслуги», академіку Академії будівництва України, Почесному академіку Академії наук вищої освіти України, Почесному професору Національного університету водного господарства та природокористування  БАБИЧУ ЄВГЕНІЮ МИХАЙЛОВИЧУ

Опубліковано: 2023-11-30

Статті

Переглянути всі випуски